TeamAgro Kuczyńska - środki ochrony roślin, nawozy, materiał siewny, pasze

RODO – polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahenta

Treść atrykułu - RODO – polityka prywatności

1. Administratorem danych jest TEAMAGRO Krystyna Kuczyńska, ul. Lwowska 57 A, 22-400 Zamość

2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email zamosc@kuczynska.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. U administratora danych osobowych nie jest wyznaczony inspektor ochrony danych

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • w celach związanych z wykonaniem zawartych umów z kontrahentem, umów faktoringowych i kredytowych z podmiotami finansowymi, marketingiem towarów i usług, w tym marketingiem bezpośrednim, realizacji umów z dostawcami towarów i usług służących wykonaniu umów z kontrahentem, programów lojalnościowych, dochodzeniem roszczeń, wykonania obowiązków prawnych.
  • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
  • marketingu produktów i usług własnych administratora oraz innych podmiotów współpracujących z administratorem, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego towarów i usług, szkoleń, organizacji spotkań
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową, uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi administracyjne, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom finansowym, dostawcy towarów i usług służących realizacji umowy z kontrahentem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO). Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim.

Zamość, dnia 16-05-2018